Torenvrienden 

De sportverzekering van Wandelsport Vlaanderen

Wandelsport Vlaanderen vzw heeft een sportverzekering afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij Callant verzekeringen en financieel advies.

Wat is een ongeval?

Onder een ongeval wordt verstaan: "een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak of één van de oorzaken vreemd is aan het organisme van het slachtoffer of die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt ". Dit klassieke ongevalsbegrip werd door de sportverzekering uitgebreid met " hartfalen ". Het plots manifesteren van een beroerte (cerebrovasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval. Deze uitbreiding geldt voor alle waarborgen binnen de dekking lichamelijke ongevallen!

Wat houdt de sportverzekering in?

Leden kunnen een beroep doen op de verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering komt tussen op de weg naar en van de wandeltocht en tijdens de deelname aan de georganiseerde wandeltochten van alle wandelfederaties in België en het buitenland. Belangrijke voorwaarde is dat je een bewijs van inschrijving kan voorleggen van die bepaalde wandeltocht.

De leden genieten niet alleen een dekking lichamelijke ongevallen tijdens de beoefening van de wandelsport in clubverband, maar eveneens tijdens de private beoefening (buiten clubverband) ervan, waarbij o.a. de waarborgen overlijden, blijvende invaliditeit, dagvergoeding en medische kosten worden voorzien. Niet-leden vallen niet onder deze uitbreiding!

Anderzijds is de aansprakelijkheid van de federatie en de aangesloten clubs gewaarborgd voor eventuele fouten in het beheer en de organisatie van de wandelsport. De aansprakelijkheid van en voor de vrijwillige helpers (leden en niet-leden) is hierbij automatisch gedekt. De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden is eveneens verzekerd, maar enkel na tussenkomst van de eigen familiale verzekering.

Algemeen:

Zorg ervoor dat je steeds minimum twee klevertjes van jouw ziekenfonds en een geldige lidkaart van de Torenvrienden Oostham bij je hebt.

Elke wandelaar met een geldige lidkaart, die ingeschreven is voor een wandeling bij een club die aangesloten is bij WANDELSPORT VLAANDEREN vzw (vroegerAktivia, VWF en VVRS) of bij één van volgende federaties: VWOC, FFBMP, VGDS is verzekerd voor een ongeval dat hem/haar overkomt tijdens de wandeling zelf, maar ook voor de heen- en terugreis naar/van de startplaats.

U bent slachtoffer van een ongeval. Wat te doen?

  • Neem zo spoedig mogelijk contact op met een verantwoordelijke van de organiserende club (deze zal uw lidkaart en controlekaart vragen als bewijs van inschrijving  aan de tocht). Hij / zij zal u een ongevalsaangifte bezorgen. Dat bestaat enerzijds uit een blad algemene inlichtingen (gelieve alle vragen in te vullen), anderzijds uit een " geneeskundig getuigschrift " dat uw behandelende arts moet invullen en dat u binnen de 48 uur doorstuurt naar de federatie :

               WANDELSPORT VLAANDEREN VZW
               Bedrijfsstraat 10 /bus 3
               3500 Hasselt  Tel. 011/247820
Email : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

  • Kleef een klevertje van uw ziekenfonds op het aangifteformulier, voor een vlottere afhandeling van het dossier.
  • De ongevalsaangifte (= blad " algemene inlichtingen " en het " geneeskundig getuigschrift " ) dient door uzelf opgestuurd te worden naar Wandelsport Vlaanderen (zie bovenstaand adres). Het dossier wordt door hen geïnventariseerd. U dient alles door te mailen naar " Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. ". Zie ook bij wandelsport Vlaanderen rubriek Club en ledeninfo dan de rubriek onze verzekering.
  • De sportverzekering die onze club geniet via haar aansluiting bij Wandelsport Vlaanderen is een " aanvullende " verzekering wat o.a. inhoudt dat enkel de oplegkosten vergoed worden na tussenkomst van de mutualiteit (het zgn. remgeld). U dient dus alle doktersbriefjes bij het ziekenfonds in te leveren dat een attest (best zelf aan te vragen) zal afleveren omtrent de oplegkosten. Dit attest en alle bijkomende onkostennota's moeten best onmiddellijk doorgemaild worden naar "Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
  • Meld Ethias onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.
  • Maak een kopie voor eigen dossier van alle documenten en kosten (dokterskosten, farmaceutische producten,....) vooraleer u ze opstuurt naar Wandelsport Vlaanderen vzw en de Verzekeringsmaatschappij Callant. Bewaar alle verzamelde bewijsstukken tot alles is betaald en uw dossier werd afgesloten.
  • Teken nooit een erkenning van aansprakelijkheid, van schadevergoeding of belofte ertoe. In dat geval zou de verzekeringsmaatschappij elke tussenkomst kunnen weigeren.

Wij hopen met deze bijdrage heel wat vragen uit de weg geruimd te hebben, maar wil je nog bijkomende info dan kan u steeds terecht bij het secretariaat van de club, Callant Verzekeringen en Wandelsport Vlaanderen (adressen hoger vermeld)

Hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongeval vrij sportplezier